Category Archives: Những Nhà Thơ Cuả Dân Làm Báo

Những Nhà Thơ Của Dân Làm Báo

Ai cũng biết – nhưng mấy ai đứng dậy! Ai cũng biết… đất nước này hết thuốc chữa! Bởi 175 trung ương ủy viên cộng 14 đứa đã lộng hành chúng quì gối theo Tàu bợ đít và hết lòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Những Nhà Thơ Cuả Dân Làm Báo | 4 phản hồi